Tombola

Tombola dospelí

 • Bicykel BIANCHI Duel – hlavná cena – venuje spoluorganizátor podujatia PRO-CYCLING
 • 2 x Kärcher K5 Premium Smart Control – vysokotlakový čistič – venuje partner podujatia Kärcher
 • Wahoo roam zariadenie – venuje spoluorganizátor podujatia PRO-CYCLING
 • Wahoo bolt GPS zariadenie – venuje spoluorganizátor podujatia PRO-CYCLING
 • Mutifunkčný hrniec Philips – venuje generálny partner podujatia NAY
 • Odšťavovač Philips – venuje generálny partner podujatia NAY
 • Darčeková nákupná karta Bory Mall v cene 100€ – venuje destinačný partner podujatia Bory Mall
 • Prilba ABUS – venuje spoluorganizátor podujatia PRO-CYCLING
 • Zámok na bicykel ABUS – venuje spoluorganizátor podujatia PRO-CYCLING
 • Balíček darčekových predmetov – venuje hlavný partner podujatia Motor-Car

Žrebuje sa na pódiu po vyhlásení výsledkov NAY GRAN FONDO Bratislava, 06.08.2023
v čase 15:30 – 16:00

Tombola deti

 • Denný športový tábor v trvaní 1 týždeň – hlavná cena – venuje spoluorganizátor podujatia Happy Kids
 • Detská cyklistická prilba ABUS – venuje spoluorganizátor podujatia PRO-CYCLING
 • Detská cyklistická prilba Cratoni – venuje spoluorganizátor podujatia PRO-CYCLING
 • Model autíčka Mercedes Benz a drobné darčekové predmety – venuje hlavný partner podujatia Motor-Car

Žrebuje sa ns pódiu po ukončení detských pretekov 06.08.2023

                                              ŠTATÚT TOMBOLY NAY GRAN FONDO Bratislava 2023

I. Základné ustanovenia

 1. Tento Štatút tomboly – žrebovania výhier pre zaregistrovaných účastníkov – dospelých i deti – verejného športového podujatia NAY GRAN FONDO Bratislava 2023 (ďalej len Podujatie) upravuje podmienky organizovania TOMBOLY a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v tombole a jej žrebovaní.
 2. Usporiadateľom tomboly je spoluorganizátor a marketingový partner Podujatia – spoločnosť  Elcop Bratislava, s.r.o., so sídlom Špaldová 16, 821 06 Bratislava, IČO: 35 783 516, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21279/B (ďalej len “Usporiadateľ”).
 3. Tombola obsahuje výhry, ktoré do nej venovali reklamní partneri a organizátori Podujatia.
 4. Tombola podľa tohto Štatútu nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani verejnou súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
 5. Žrebovanie výhier v tombole sa uskutoční na území Slovenskej republiky, v Bratislave  dňa  06.08.2023.
 6. Tento Štatút je zverejnený na internetovej stránke podujatia https://granfondobratislava.sk/ 
 7. Účelom tomboly je motivácia účastníkov Podujatia a  marketing produktov, ktoré do Tomboly venovali reklamní partneri a organizátori Podujatia.
 8. O všetkých otázkach neupravených týmto Štatútom je oprávnený rozhodovať Usporiadateľ. Rozhodnutie Usporiadateľa vo veciach tomboly a účasti súťažiaceho v tombole je záväzné. Proti rozhodnutiu Usporiadateľa v tombole nie je opravný prostriedok, rozhodnutie Usporiadateľa je konečné.

 

II. Priebeh tomboly

Usporiadateľ zverejní tombolu a výhry, ktoré obsahuje na webovej stránke Podujatia https://granfondobratislava.sk/

 1. Výhry v tombole sa budú žrebovať po ukončení Podujatia a dekorácii víťazov Podujatia v exteriérových priestoroch nákupno-zábavného centra Bory Mall v Bratislave dňa 6.8.2023.
 2. Podmienkou získania výhry v tombole je prítomnosť na žrebovaní a osobné prevzatie si vyžrebovanej výhry.
 3. V prípade, ak si výherca nepreberie priamo na žrebovaní, žrebuje sa ďalej.
 4. Tento Štatút je Usporiadateľ oprávnený priebežne upravovať. Takáto zmena nezakladá vznik akýchkoľvek práv súťažiaceho voči spoločnosti, najmä nevzniká právo na náhradu akejkoľvek škody.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín žrebovania.

 

III. Účasť v tombole

 1. Účastníkmi žrebovania tomboly sa stávajú všetci riadne zaregistrovaní účastníci verejného športového podujatia NAY GRAN FONDO Bratislava 2023, ktorí sa zároveň prezentujú na podujatie a v dňoch 5.8.2023 a 6.8.2023 si prevezmú svoje štartovacie číslo.
 2. Účastníkom žrebovania tomboly je  riadne zaregistrovaný a zaprezentovaný účastník s prevzatým štartovným číslom aj v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov Podujatie nedokončil alebo na ňom z objektívnych či subjektívnych dôvodov napokon neštartoval.
 3. Každý účastník má právo zapojiť sa do žrebovania tomboly iba raz.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o nezaradení osoby, ktorá porušila podmienky uvedené v tomto Štatúte. 
 5. Náklady spojené s dopravou vyžrebovaných výhier z miesta žrebovania do bydliska výhercu znáša výherca.
 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 7. Účasť v tombole je dobrovoľná.

  

IV. Ustanovenia k výhram v tombole

 1. Účasť v tombole nezakladá právo účastníka tomboly na akékoľvek finančné plnenie zo strany Usporiadateľa.
 2. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DP„) je výhra v celkovej hodnote vyššej ako 350 Euro predmetom dane z príjmov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa Zákona o DP. Usporiadateľ oznámi výhercovi pri odovzdaní výhry jej hodnotu. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o DP sú od dane oslobodené výhry neprevyšujúce hodnotu 350 EUR.
 3. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.

 

V. Spracovanie osobných údajov

 1. Usporiadateľ spracúva osobné údaje účastníkov tomboly v súlade s článkom 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Súťažiaci svojim zapojením sa do tomboly ako dotknutá osoba udeľuje Usporiadateľovi a zároveň  prevádzkovateľovi podľa príslušných ustanovení Zákona výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov a to (A) pre účely vytvorenia vlastnej evidencie o súťažiacich, (B) pre účely výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu, (C) pre účel vedenia agendy účtovných dokladov.
 3. Súťažiaci vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú usporiadateľovi poskytnuté dobrovoľne a slobodne a sú pravdivé. Súhlas udeľuje prevádzkovateľovi na dobu 1 roka s tým, že súťažiaci si je vedomý, že má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa alebo na e-mailovú adresu office@elcop.sk. Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 Zákona požadovať na základe písomnej žiadosti potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, ako aj žiadať opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil.

 

VI.  Záverečné ustanovenia

 1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.08.2023.
 2. V prípade nezrovnalostí medzi propagačnými materiálmi k tombole a týmto Štatútom, majú ustanovenia tohto Štatútu prednosť.
 3. V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci si Usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu Štatútu a na posunutie, prerušenie, zrušenie tomboly, ako aj zmenu výherných predmetov.